Splošni pogoji

Oknabled

DOBAVA IN MONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA

1. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba se smatra za veljavno v okviru pozicij, količin in opisov ter drugih postavk, ki so njen sestavni del. Z izdajo nove ponudbe se v celoti preklicuje prejšnja ponudba. Za točnost podatkov, potrebnih za pripravo ponudbe, jamči stranka. Ponudba je veljavna in za podjetje A&R PROJEKT, Alenka Stare s.p. zavezujoča samo v roku veljavnosti, ki je naveden na ponudbi.

2. MERITVE

A&R PROJEKT, Alenka Stare s.p. odgovarja za ustreznost in točnost dimenzij stavbnega pohištva, ko stranka naroči stavbno pohištvo na podlagi izmere, opravljene s strani prodajalcev ali pooblaščenih zastopnikov podjetja, in pridobljene ponudbe, ki vključuje tudi montažo. Točne pozicije in odpiranja stavbnega pohištva se določijo na meritvah in so navedene na merilnem listu ter na zadnji verziji ponudbe. Stranka je dolžna prodajalca ali monterje opozoriti na morebitne ovire (skrita instalacija, vodovod, električne instalacije,…), saj v nasprotnem primeru krije posledično nastale stroške poškodb instalacije, prevzame pa tudi stroške zastoja pri montaži.

3. CENE IN PLAČILNI POGOJI

Cene veljajo kot neto cene brez davkov, vključno s standardno embalažo izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, opisi ali pozicije, ki so sestavni del ponudbe. Prav tako si pridržuje pravico do spremembe v izdelavi oken / vrat / senčil zaradi konstrukcijsko – tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov.
Popusti se ne seštevajo. Akcije so izvzete iz popustov.

Naročnik poravna dolžni znesek na transakcijski račun podjetja A&R PROJEKT, Alenka Stare s.p., razen če je predstavnik podjetja pisno  pooblaščen in razpolaga z obrazcem blagajniškega prejemka, ki je opremljen z žigom podjetja in podpisan s strani pooblaščene osebe podjetja.

Naročnik ima pravico do zavrnitve računa (fakture) v roku osmih (8) dni po njegovem prejemu. V nasprotnem primeru podjetje razume, da je naročnik račun (fakturo) v celoti sprejel in zavrnitve ne upošteva.
V primeru zamude naročnika s plačilom, ki ni posledica višje sile, ima podjetje pravico zahtevati zamudne obresti skladno z zakonom. V trenutku, ko pride naročnik v zamudo, preide nanj celotna nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja stvari.

V primeru neplačila oziroma neizpolnitve naročnikovih obveznosti, si podjetje pridržuje lastninsko pravico na blagu tudi po njegovi izročitvi naročniku, dokler naročnik ne poravna kupnine oziroma ne izpolni svojih obveznosti v celoti.
Skladno s prejšnjim odstavkom si podjetje v primeru kršitve pogodbenih določil, predvsem neplačila oziroma zamude s plačili, pridrži pravico vzeti blago nazaj (nevgrajeni elementi v celoti, za vgrajene elemente – krila), ne da bi s tem samo kršilo pogodbene obveznosti. Naročnik dovoljuje podjetju neoviran dostop do teh elementov in njihov odvoz. V primeru, da podjetje naročniku blago odvzame, lahko pride tudi do nepreklicne prekinitve pogodbe. Po odvzemu blaga je podjetje upravičeno unovčiti njegovo vrednost, razliko do polne vrednosti blaga z morebitnimi dodatnimi prodajnimi stroški pa je podjetju dolžan povrniti naročnik.

V primeru vgradnje elementov za katere kupnina ni poravnana, si podjetje pridržuje pravico do povračila koristi, ki jih je imel naročnik od teh stvari. Podjetje s tem ne krši pogodbenih obveznosti, naročnik pa se odpoveduje morebitnim zahtevkom iz tega naslova.

4. PLAČILNI POGOJI

Plačilni pogoji podjetja A&R Projekt, Alenk Stare s.p. so:

 • 60 % predplačilo, 40% preplačilo v roku 3 dni pred dobavo in montažo,
 • plačilo v roku petnajstih (15) dni po dobavi blaga oziroma opravljeni montaži v primeru izročitve nepreklicne bančne garancije v višini celotne vrednosti kupnine
 • individualni dogovor s stranko (ki je naveden na predračunu)

Plačilni pogoji in roki plačila so navedeni tudi v ponudbi podjetja in so obojestransko obvezujoči.
Do končnega plačila ostane blago last podjetja A&R PROJEKT, Alenka Stare s.p.
Plačilni pogoji za veleprodajo so dogovorjeni po veljavni pogodbi.

STOPNJE DDV

 • 22% – splošna stopnja;
 • 9,5% – za stanovanjsko gradnjo (za fizične osebe – slovenske državljane z objektom v Sloveniji, ki izvedejo nakup z montažo; to pomeni vgradnjo stavbnega pohištva v stanovanjski objekt kupca – nezavezanca, kupec to dokazuje z naslednjo izjavo prodajalcu.
  Izjava, ki velja za 9,5% DDV: Izjavljam, da sem lastnik stanovanjskih prostorov in da bo zgoraj naročeno stavbno pohištvo vgrajeno v stanovanjske prostore na naslovu vgradnje. Objekt je namenjen za trajno bivanje. DDV je 9,5%, ker bo vgradnjo opravilo podjetje A&M PROJEKT, Alenka Stare s.p. ali njen pooblaščen podizvajalec (ZDDV in pravilnik o DDV – Ur.L. 89/98 – 25 čl., 10. tč., 45/99 – 18. čl., 59/99 – 1. čl.)
 • Izjava, ki velja za 9,5 odstotni DDV: »Izjavljam, da sem lastnik stanovanjskih prostorov, ki so del socialne politike, kar pomeni, da je moje stanovanje manjše od 120 m2 oziroma ima moja stanovanjska hiša manj uporabne površine kot 250 m2. Naročeno stavbno pohištvo bo vgrajeno v stanovanjske prostore na naslovu vgradnje. Objekt je namenjen za trajno bivanje. DDV je 9,5-odstoten, ker bo vgradnjo opravilo podjetje (ZDDV Pravilnik o DDV – Ur. l. 89/98 – 25. člen, 10 točka, 45/99 – 18. člen, 59/99 – 1. točka).«
 • za pravne osebe, ki izvršijo nakup z montažo, se obračuna DDV na podlagi obrnjene davčne obveznosti po 76a. členu ZDDV-1.

5. PREVZEM NAROČILA

Plačilo delnega ali celotnega avansa je končno potrdilo naročila s strani kupca. S tem se tudi razume, da je stranka seznanjena z vsebino ponudbe, vsemi prodajnimi pogoji in splošnimi pogoji poslovanja in se z njimi strinja. Splošni pogoji so javno dostopni na sedežu podjetja A&R Projekt, Alenka Stare s.p. in objavljeni na spletni strani podjetja. Stranka prejme splošne pogoje podjetja A&R PROJEKT, Alenka Stare s.p. skupaj s ponudbo, ob ogledu na objektu ali po pošti.

6. DOBAVNI ROK IN DOBAVA

Dobavni rok je podan v ponudbi.

Dobavni rok prične teči:

 • naslednji delovni dan po prejemu avansa na transakcijski račun podjetja A&R PROJEKT in
 • ko so vsi tehnični podatki, potrebni za izdelavo stavbnega pohištva, znani.

Vse morebitne spremembe se sporočajo proizvajalcu izključno v pisni obliki v roku 1 dan po dnevu naročila. Skladno z uveljavljeno spremembo začne dobavni rok teči temu primerno kasneje.
Prevzem blaga: v kolikor kupec naročenega blaga v roku enega meseca (potem, ko je bil obveščen, da je blago v skladišču) ne prevzame, oziroma ga ne dovoli vgraditi, mu lahko prodajalec zaračuna stroške skladiščenja, ki znašajo 1% vrednosti blaga na teden.
Dvig in odvoz blaga s strani kupca je mogoč od ponedeljka do petka od 9.00 do 16.00 ure, pri čemer mora kupec datum dviga blaga javiti vsaj en delovni dan prej. Kupec mora blago v primeru lastnega odvoza pregledati. Kasneje tega blaga ni več mogoče menjati ali vrniti. Prav tako kupec za stavbno pohištvo, ki ga vgradi v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so lahko posledica nestrokovne montaže, poškodb pri montaži ali prevozu.

7. DODATNA DELA

Vsa nepredvidena dodatna dela se obračunajo naknadno (v primeru dodatnih del se rok dobave podaljša po dogovoru s stranko).

8. PREVOZ IZDELKOV

 • Prevoz se zaračunava po veljavnem ceniku podjetja;
 • Če je na željo ali po krivdi kupca potreben dodaten prevoz, se le-ta obračuna po veljavnem ceniku podjetja;
 • prevoz izdelkov se opravi po vnaprej dogovorjenem urniku, ki je usklajen med kupcem in prodajalcem.

9. MONTAŽA, DEMONTAŽA

O datumu montaže se kupec in prodajalec dogovorita, ko je stavbno pohištvo izdelano.
Za nemoteno izvedbo montaže je kupec dolžan ob naročilu:

 • pripraviti dostop in odprtine za nemoteno vgradnjo stavbnega pohištva ter zaščititi in zavarovati objekt,
 • definirati, na kakšni globini od zunanjega roba zidu se vgrajujejo okna,
 • poskrbeti za dostop do mesta izvajanja del, osnovno zaščito in elektriko,
 • določiti, kam se vgradijo leva in kam desna okna,
 • za izmere pri novogradnji mora biti zagotovljen podatek o končni višini tlaka (meter ris ali vagris).

Objekt je pripravljen za montažo, ko je možno brez dodatnih del vgraditi stavbno pohištvo v gradbene odprtine. Pri RAL montaži mora naročnik pravilno pripraviti odprtine: pravokotno fino obdelati špalete z nadmero 10-15 mm oziroma po navodilih proizvajalca po celotnem obodu elementa.
Podjetje ni pooblaščeno in ne izvaja priklopov elektro pogonov za rolete in zunanje žaluzije, to uredi naročnik sam. Naročnik pa mora zagotoviti dostop do električne energije, da je možno ob montaži elektro pogone testirati.
Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica spremembe obstoječega stanja zunanjih delov (na primer: zapiranje balkonov ali teras, pojav talnih, stenskih ali stropnih razpok, zmanjšanje varnosti zgradbe in drugo).
Zidarska dela (npr. obdelava preklade in notranjih zidov) morajo biti opravljena pred montažo vrat; preklada in notranji zidovi morajo biti izdelani v liniji. Tlak objekta (estrih, keramika,…) mora biti izdelan v liniji oziroma vodoravno in končno obdelan. Naročnik mora zagotoviti nemoten dostop za dostavni avtomobil, prostor, kjer se vrata oziroma stavbno pohištvo montirajo, mora biti prazen, poskrbeti mora tudi za dovod električne energije 220 V in osnovno zaščito.
Pri velikih (težkih) okenskih elementih, je pomoč pri prenosu le-teh s strani naročnika zaželjena, ne more pa biti predmet plačila.
Naročnik ima dolžnost, da se pred začetkom montaže seznaniti z načrti in potekom del, saj po vgradnji elementov (npr. napačno okno v napačni odprtini, ali napačen pomik okna od roba fasade ipd.) to ne more biti predmet reklamacije. Tako dodatno nastali stroški gredo v celoti v breme naročnika.

Demontaža in dodatna dela: 
V kolikor demontaža in dodatna dela niso posebej navedeni v ponudbi prodajalca, se ne izvajajo. Demontaža zajema demontiranje obstoječega stavbnega pohištva. Pri zamenjavi starih oken se stari podboji izrežejo, za poškodbe okenskih špalet podjetje ne odgovarja.
Sanacija morebitnih poškodb zunanjih špalet in fasade, ki lahko nastanejo pri demontaži zaradi dotrajanosti fasade ali posebnih načinov vgradnje, ni predmet te ponudbe in morebitna popravila ometa in fasade kupec opravi v lastni režiji. Ponudba prav tako ne zajema odvoza starih oken na deponijo. Na željo kupca lahko vsa ta dela vključimo v ponudbo, jih obračunamo in strokovno izvedemo.
Montaža zajema raznos in montažo oken in/ali vrat v pripravljene odprtine, s potrebnim materialom glede na vrsto montaže. Montaža ne zajema demontaže starih oken, obdelave špalet, mizarskih, zidarskih in pleskarskih del. Prav tako ne vključuje montaže zaključnih letvic, polic, zunanjih rolet, žaluzij, itd… V primeru, da gre za delo na višini je kupec dolžan prodajalca predhodno obvestiti (že ob naročilu), ker se je potrebno dogovoriti o načinu same vgradnje ter poskrbeti za oder oz. naročiti avtodvigalo.
V primeru, da prodajalec ali njegov pooblaščeni izvajalec ne vrši montaže stavbnega pohištva, prodajalec ne da garancije vezano na montažo, nepravilnosti, poškodbe in na posluževanje z okovjem. Kadar kupec naroči tudi zaključna dela obdelave špalet, le-ta ne vključujejo slikopleskarskih del (vključuje obdelavo z gips ploščami, vgradnjo aluminijastega vogalnika po potrebi in prvo grobo kitanje; ne vključuje brušenja, nadaljnjega kitanja in beljenja – vse to so slikopleskarska dela).
V primeru, da montaža naročenih elementov na željo kupca poteka v dveh delih, se kupcu zaračunajo dodatni transportni stroški, račun se izstavi ločeno in sicer po končani vgradnji prvega dela in nato še drugega dela elementov. Riziko nastanka poškodb na elementih, ki so v tem primeru skladiščeni pri kupcu, nosi kupec sam.

10. PREGLED IN PREVZEM BLAGA

Naročnik oziroma njegov pooblaščenec mora biti prisoten na objektu ob začetku in koncu montažnih del. Ob prevzemu blaga oziroma ob koncu montažnih del je naročnik dolžan, skupaj z vodjo montažne skupine, pregledati blago oziroma opravljeno delo, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in jih takoj zapisati na zapisnik, saj se sicer šteje, da je blago dobavljeno ter dela opravljena brez napak in podjetje kasnejših pripomb ne bo upoštevalo. V primeru, da naročnika ali njegovega pooblaščenca ob zaključku montaže ni na objektu se šteje, da je blago prevzeto in delo opravljeno brez napak ter pripomb. V tem primeru podjetje ne upošteva nikakršnih kasnejših reklamacij.
Poškodba stekla (lom) se ob prevzemu, predaji oken in vrat lahko upošteva le takrat, ko naročnik nemudoma poda pisno izjavo. Kasnejši lomi stekel, ki niso posledica prevoza ali vgradnje oken s strani podjetja in ga povzroči naročnik, tretja oseba ali je vzrok loma stekla neznan, ne morejo biti predmet reklamacije. Naročnik s podpisom na zapisniku potrdi, da je blago dobavljeno v skladu s ponudbo in da je vgradnja kakovostno opravljena. Tako naročnik potrjuje, da je podjetje v celoti izpolnilo svoje obveznosti, ki izhajajo iz sprejete ponudbe in s tem pridobi vse pravice, ki izhajajo iz tega.
Odgovornost za blago, ki je pripravljeno za odpremo, tri dni po pisnem obvestilu podjetja o dolžnosti prevzema blaga, preide na naročnika.
V primeru, da naročnik odkloni oziroma ne izpolni obveznosti v razumnem roku, lahko podjetje odstopi od pogodbe in zahteva povračilo vse nastale škode.

11. OZNAČEVANJE S CE ZNAKOM

A&R PROJEKT, Alenka Stare s.p. za izdelke iz svojega prodajnega programa zagotavlja, da so izdelani pod pogoji, ki jih predpisuje standard za označevanje s CE znakom.

Bled, 1.1.2020

A&R PROJEKT, Alenka Stare s.p.